1.        چندقطبی شدن کسب و کارها در راستای رشد و توسعه پایدار گروه و بهینه سازی و مدیریت آنها

2.        توسعه افقی فعالیت ها (افزایش سهم بخش های غیرپیمانکاری در سبد درآمدی گروه با اولویت دهی به بازارهای غیرانحصاری)

3.        توسعه عمودی فعالیت ها (از طریق بازارهای همسایگی و زنجیره ارزش)

4.        حضور جدّی و مؤثر در بازارهای بین المللی

5.        مدیریت ریسک کل گروه

6.         افزایش فروش، سود و دارایی های ثابت شرکت ها و گروه

7.        ایجاد هم افزایی بین فعالیت ها و کسب و کارهای مختلف گروه از طریق توانمندسازی شرکت های تابعه و به اشتراک گذاری قابلیت های آنها

8.        خلق مزیت های رقابتی مبتنی بر شایستگی های ممتاز موجود و جدید

9.        شبکه سازی بین شرکت های تابعه گروه

10.    جانشین پروری و پرورش مدیران اجرایی توانمند برای اداره شرکت های تابعه

11.    ارتقای سطح زندگی شغلی کارکنان متناسب با رشد و پیشرفت گروه

12.    سرمایه گذاری در حیطه محصولات و خدمات مبتنی بر نوآوری