تولید و خدمات

در بخش دوم، تمرکز گروه عمدتاً بر فرآوری، تولید و تجارت کالاها و محصولات در چهار حوزه زیر است:

     ·  معدن کاری و کارخانجات فرآوری محصولات معدنی

   · محصولات میانی و نهایی شیمیایی

   · محصولات غذایی-کشاوزی و کالاهای دوست دار محیط زیست

   · بازرگانی و خدمات مالی