بازرگانی و خدمات مالی

 

      · تأمین مالی بین المللی جهت اجرای پروژه های صنعتی در داخل کشور

      · بازرگانی بین المللی و تأمین مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات و قطعات صنعتی، انواع محصول و کالا