شرکت طوبی گستر پاسارگاد

 

شرکت کشت و صنعت طوبی گستر پاسارگاد با هدف ایجاد شاخه کشاورزی در سال 1389 تاسیس شد و در سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1395 توسط مشارکت گروه نماد صنعت پارس و گروه آقای نظری این شرکت خریداری گردید. از سال 1396 میزان  60 هکتار زمین آماده سازی گردیده و زیر کشت زیتون برده شده است؛ مقرر است سطح زیر کشت متناسب با مهیا شدن شرایط کاشت تا مرز 138 هکتار برسد؛ و در سال 1400 بهره برداری از آن انجام خواهد شد.